Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí Vytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Bašovce

Obec Bašovce  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce

 

 1. Ľubomír Dekan, Ing. , 62 rokov, starosta obce, nezávislý kandidát

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Bašovciach

Obec  Bašovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 

1.  Veronika Čechvalová, Mgr., 31 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie

2.  Vojtech Dekan, 55 r., SZČO,Kresťanskodemokratické hnutie

3.  Igor Drlička, 51 r., invalidný dôchodca, Slovenská národná strana

4.  Eva Gvuščová, 45 r., aranžérka, Kresťanskodemokratické hnutie

5.  Juraj Kabzan, 46 r., strojný zámočník, Kresťanskodemokratické hnutie

6.  Magdaléna Miklovič Černoková, Mgr. Mgr., 33 r.,SZČO - konateľ - Kresťanskodemokratické hnutie

7. Michal Pavlovič, 34 r., vodič autobusu, nezávislý kandidát

8.  Marián Snoha, 28 r., vodič, SMER – sociálna demokracia

9.  Katarína Snopková, 50 r., SZČO, Slovenská národná strana

 

Vo volebnom obvode sa volí ......5....... poslancov

 

Informácia pre voličov

 

Voľby

do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

   Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

   Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

   Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

   Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

   Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

   Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

   Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

   Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

   Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

   Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

   Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

   Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

   Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

   Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

   Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

   Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.208

 

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018

sa bude v obci Bašovce voliť 5 poslancov v jednom volebnom obvode.

Počet obyvateľov obce Bašovce ku dňu vyhlásenia volieb:  344.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 


 
 

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka