Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bašovce

Bašovská hymna


 

 

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov

Obec Bašovce vyhlasuje VÝBEROVÉ  KONANIE na prenájom nebytových priestorov „Obecnej pizzerie“.

Podmienky:

1. Podanie písomnej žiadosti o prenájom, ktorá musí obsahovať:

–       účel nájmu (nemusia byť reštauračné služby)

–       požadovaná minimálna výška za celý predmet nájmu je 200,- €/mesiac. Táto suma nezahŕňa náklady na energie dodávané do predmetu nájmu, ani náklady na služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Za týmto účelom je nájomca povinný uzatvoriť s príslušnými dodávateľmi týchto energií a služieb zmluvy.

–       doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná denne od 16,00 hod do 21,00 hod

č.t. 0911 788202

(Prenajímané priestory je možné rekonštruovať alebo ponechať pôvodné po dohode s terajším prenajímateľom a nájomcom na náklady nového nájomcu, ktoré nebudú premietnuté do zníženia nájmu za nebytové priestory.)

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obec Bašovce, Bašovce č. 160, 922 01 alebo osobne na OcÚ Bašovce v uzatvorenej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazne označenie heslom:

„ VK – prenájom“

4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 16.3.2018 do 14,30 hod.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.

6. Vyhlasovateľ písomne oznámi výsledok všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

 

 

Oznámenie

o prerokovaní zadania na územný plán obce Bašovce

Obec Bašovce ako orgán územného plánovania podľa § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania zadania na územný plán obce Bašovce.

Zadanie je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bašovciach  a na internetovej stránke:

www.eco-cities.eu/basovce

 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

 

                                                                                                                     Ing. Ľubomír Dekan

                                                                                                                   starosta obce Bašovce

 

Vyvesené dňa 29.12.2017

Zvesené dňa .................


 

O nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

O nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

 

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

 Výzva.pdf (234.1 kB) Výzva.pdf (234.1 kB)

 

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka