Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bašovce

Bašovská hymna


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Bašovciach

Obec Bašovce

Zastúpené starostom Ing. Ľubomírom Dekanom

V zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552 /2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy  v Bašovciach

s nástupom od 1. júla 2017

1. Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • od 1.1.2017 je požadovaná prvá atestácia podľa § 61 zákona č.317/2009 Z.z.

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia materskej školy,
 • znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí s požadovanými dokladmi je 16.06.2017.

Upozornenie: rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom  „Výberové konanie – Materská škola, Bašovce č. 158, Bašovce – NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Obecný úrad Bašovce, Bašovce č. 160, 922 01 Ostrov pri Piešťanoch, alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do kancelárie  obecného úradu Bašovce č. 160.

Termín, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania písomne.


 

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

 výzva.pdf (231.4 kB) výzva.pdf (231.4 kB)

 

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 28.5.2017

meniny má: Viliam

webygroup
ÚvodÚvodná stránka