Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bašovce

Bašovská hymna


 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Bašovce

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Bašovce

OBEC BAŠOVCE uznesením č. 100/2017

V Y H L A S U J E
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bašovce na utorok 18.04.2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bašovce.


  Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra  (úväzok  0,16)  musí spĺňať:

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 2. Výhodou je:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru
 • skúšky hlavného kontrolóra
 • prax v kontrolnej činnosti alebo prax vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej
 • znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
 • morálna bezúhonnosť

3. Náležitosti prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta /meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj – tel., email/
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi
 • čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov na účely vykonania voľby HK

 4. Spôsob doručenia prihlášky:

Písomnú prihlášku doručí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Bašovce spolu s požadovanými dokladmi najneskôr v deň konania voľby, t.j. do 18.04.2017 do 12:00 hod v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Bašovce – NEOTVÁRAŤ,“ osobne alebo poštou na adresu: Obec Bašovce, Obecný úrad, 922 01 Bašovce č. 160.

Pri doručení poštou nie je dôležitý dátum podania, ale dátum doručenia.

 

 

 

 

 


 

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

 výzva.pdf (231.4 kB) výzva.pdf (231.4 kB)

 

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 27.3.2017

meniny má: Alena

webygroup
ÚvodÚvodná stránka